10/04/2021 4:18:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Quyết định số: 320/QĐ-BTDT, ngày 09/4/2021 về việc ban hành (phê duyệt) Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  320  /QĐ-BTDT

 Thừa Thiên Huế,  ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

       
 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

 

          Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ đối với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị trực thuộc;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm.

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các Phòng ban, đơn vị trực thuộc sử dụng kinh phí theo đúng Quy chế đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 800/QĐ-BTDT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 353/QĐ-BTDT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc sửa dổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-BTDT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Các chính sách, chế độ quy định trong Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01/4/2021.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Trung tâm,  Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 3;   

- Sở Tài chính;

- KBNN tỉnh;                                                         

- GĐ & các PGĐ TT;

- Lưu: VT, TC.

  GIÁM ĐỐC

đã ký

Võ Lê Nhật

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ (Kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-BTDT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>