05/04/2022 10:32:04 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số: /TB-BTDT, ngày 16 tháng 4 năm 2020, Về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

   

 Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

Thực hiện Công văn số 177/MTTQ-BTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19;

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo:

1. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm tích cực hưởng ứng ủng hộ một ngày lương/ 01 người để tham gia phòng chống dịch Covid-19.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp trích một ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm để nộp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hạn cuối nộp tiền vào ngày 13/4/2020.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Thông báo đến các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

Lưu VT. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>