05/04/2022 5:16:42 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Quyết định số: 150/QĐ-BTDT, ngày 04/4/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  150  /QĐ-BTDT

 Thừa Thiên Huế,  ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 tháng 2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung tâm và Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Trung tâm, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- GĐ & các PGĐ TT;
- Lưu VT.

  GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số: 150/QĐ-BTDT, ngày 04/4/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>