17/04/2020 4:27:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Công văn số: 191 /BTDT-VP, ngày 16/4/2020 - Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 188/BTDT-VP

V/v thưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

      Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Công văn số 2737/UBND-NC ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”;

Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

1. Tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

2. Truy cập vào trang thông tin điện tử Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ để tham gia thi theo quy định.

(Có thể lệ, câu hỏi và đáp án kèm theo).

Thời gian dự thi từ ngày 04/4/2020 đến hết ngày 04/5/2020.

Yêu cầu các phòng ban, đơn vị phổ biến để cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị tham gia cuộc thi./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

 

Võ Lê Nhật

 
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>