Giá vé
Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Cung AĐ, Đàn Nam Giao
50.000

Miễn phí

 Bản in]