Ngày
Từ Đến
09:30
Địa điểm : Nhật Thành Lâu, Đại Nội, Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Biểu diễn các trích đoạn Tuồng Cung đình

Thời gian: - Buổi sáng: 09h30 - 09h45; - Buổi chiều: 15h00 – 15h15