Ngày
Từ Đến
08:30
Địa điểm : Sân điện Thái Hòa
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Tiểu nhạc, Nhã nhạc