Ngày
Từ Đến
15:30
Địa điểm : Sân Thế Miếu
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Đại nhạc, Nhã nhạc