Giá vé
Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định
150.000

30.000

 Bản in]